• Odwiedziło nas: 268374 osób
  • Do końca roku: 310 dni
  • Do wakacji: 118 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Jesteś tu: » Strona główna » Regulamin korzystania z darmowych podręczników

  

ZSS Gimnazjum im Armii Krajowej

w Dąbrowie Białostockiej

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” , reguluje:

a)  zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych ,

b)  tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c)  postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4. Podręczniki wypożyczane do domu oraz zwracane zarejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów).

 

Rozdział II:  Zadania biblioteki podręczników szkolnych

1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych , mających postać elektroniczną , lub

c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział III:  Przyjęcie podręczników na stan szkoły

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

3. Podręczniki ,materiały edukacyjne, przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum 3 lata.

 

Rozdział IV:  Udostępnianie zbiorów

§1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016  lub później.

2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 5 września każdego roku szkolnego.

§2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego -najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.

2. Podręczniki wypożyczane są okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca .

3. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, której mowa w §3 Regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji z nauki w ZSS Gimnazjum im AK w Dąbrowie Białostockiej, jak też długotrwałej przerwy w nauce, wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5. Zwrot podręczników warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§3

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek przygotować odpowiednia ilość egzemplarzy Umowy użyczenia podręczników Rodzicom ucznia – której wzór stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Każda umowa użyczenia, o której mowa w ust.2,  musi być przygotowana w 2 egzemplarzach.

4. Wraz z przekazaniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez rodzica egzemplarz umowy, o którym mowa w ust. 2, i najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego przekazać go Bibliotece.

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych,

 a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi.

 

§4

Zmiana szkoły

1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy .

2. Wychowawca otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne przekazuje niezwłocznie do biblioteki .

2. W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia co potwierdza nauczyciel bibliotekarz zdejmując ze stanu ucznia dany podręcznik.

3. W przypadku braku zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V: Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem. Podręczniki należy obłożyć w okładkę ochronną.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy ołówkiem, podkleić

rozdarte kartki itp., a następnie oddać wychowawcy zgodnie z listą podpisaną na początku roku szkolnego.

6. Po zebraniu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

§2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.  Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne ich wykorzystanie. W powyższym przypadku użytkownik odkupuje podręcznik lub materiał edukacyjny zgodnie z Umową użyczenia.

§3

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych , nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika o której mowa w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może zgodnie z Umową użyczenia żądać odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

4. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik lub materiał edukacyjny zobowiązany jest do odkupienia do końca trwania zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

 

Rozdział VI: Inwentaryzacja

1. Inwentaryzacja zasobów Biblioteki podręczników odbywa się raz w roku; po ich odbiorze od użytkowników.

2. Inwentaryzację przeprowadza komisja do tego celu powołana, która do 1 lipca danego roku przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie, celem uzupełnienia zbiorów.

 

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor szkoły.

3. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.

4. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych , które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

…………………………….,dnia…………………

 

Protokół pobrania z biblioteki szkolnej podręczników przez wychowawcę klasy

 

 

Dnia …………………….. przekazano P…………………………………………………… wychowawcy klasy

…………. niżej wymienione podręczniki i materiały edukacyjne.

 

L.p

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Ilość egz.

1

Chmiel M. i in.

Słowa na czasie

Nowa Era

 

2

Danecka I., Chlebda B.

Wsio prosto!

PWN

 

3

Bilsborough K&S

New Volice 2

Macmillan

 

4

Kowalewski K. i in.

Bliżej historii

WSiP

 

5

Janicka i i in.

Dziś i jutro

Nowa Era

 

6

Makowki A. i in.

Liczy się matematyka

WSiP

 

7

Jefimow M. i in.

Puls życia 1

Nowa Era

 

8

Malarz R.

Puls Ziemi 1

Nowa Era

 

9

Kulawik J. i in.

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

 

10

Braun M. i in.

To jest fizyka

Nowa Era

 

11

Mrozkowiak N.

Sztuka tworzenia

Nowa Era

 

12

Wójcik T.

Muzyczny świat

Grupa Edukacyjna SA

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do zapoznania uczniów i rodziców z regulaminem wypożyczeń podręczników, oraz przekazania podręczników uczniom. Do ilości i stanu podręczników nie mam zastrzeżeń (poza uwagami spisanymi wyżej podczas odbioru podręczników z biblioteki)

Zwrot podręczników nastąpi do dnia:  20.czerwca 2016

 

 

 

Podpis bibliotekarza                                                              Podpis wychowawcy

 

………………………………..                                               ………………………………..

 

Załącznik nr 2

 

UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 

zawarta w Dąbrowie Białostockiej, w dniu 01.09.2015 roku, pomiędzy:

  1. ZSS Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej, zwaną dalej „Użyczającym”, a

  2. …………………………………………….…. zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”

                        (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

 

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………

 rodzicem/opiekunem prawnym*…………………………………………………………………

                                                                                      (Imię i nazwisko ucznia)

ucznia klasy pierwszej I……..           ZSS Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

 

§1.

Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników do klasy 1 gimnazjum (12 podręczników).

L.p

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Rok wyd.

1

Chmiel M. i in.

Słowa na czasie

Nowa Era

2015

2

Danecka I., Chlebda B.

Wsio prosto!

PWN

2015

3

Bilsborough K&S

New Volice 2

Macmillan

2015

4

Kowalewski K. i in.

Bliżej historii

WSiP

2015

5

Janicka i i in.

Dziś i jutro

Nowa Era

2015

6

Makowki A. i in.

Liczy się matematyka

WSiP

2015

7

Jefimow M. i in.

Puls życia 1

Nowa Era

2015

8

Malarz R.

Puls Ziemi 1

Nowa Era

2015

9

Kulawik J. i in.

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

2015

10

Braun M. i in.

To jest fizyka

Nowa Era

2015

11

Mrozkowiak N.

Sztuka tworzenia

Nowa Era

2015

12

Wójcik T.

Muzyczny świat

Grupa Edukacyjna SA

2015

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Użyczający oświadcza, że jest jego właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie. Biorącemu do używania, a Biorący do używania Przedmiot użyczenia przyjmuje.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego – tj. od dnia 1 września 2015 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku.

§3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§4

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia. Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręcznika do korzystania innym osobom.

§5

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do użytkowania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia (podręcznik) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.

§6

Biorący do używania zobowiązuje zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.

§7

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręczników Biorący do używania zobowiązuje się do odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

§8

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§9

Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Użyczający:                                                                                            Biorący do używania:

 

…………………………                                                               ………………………...........

 

 

 

koniec header