• Odwiedziło nas: 268377 osób
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 118 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Jesteś tu: » Strona główna » Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej

 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz.843) oraz Statutu Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ustala się:

 

 

§ 1

1.Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania dotyczą:

uczniów klas I- III gimnazjum.

 

 

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. zachowanie ucznia.

   

   

  § 3

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych   i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

  2) pomoc uczniowi w samodzielnym jego rozwoju;

  3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

  4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

  5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

   

   

  2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  3) ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych
  w szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych (statut gimnazjum);

  4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

   

   

  § 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu, o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich  rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

§ 6

1. Nauczyciele i wychowawcy opracowują i realizują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, planują i wdrażają działania wspierające dla uczniów na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, uczniów niepromowanych do następnej klasy oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

3. Wychowawca przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 7

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;

 

§ 8

  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.;

 

  1. Jeżeli zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

 

§ 9

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia
z wadą słuchu,  z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

                                           

§ 10

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w statucie szkoły.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie określonym w statucie szkoły.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

4. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem  rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie i formie określonej w statucie szkoły.

§ 11

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 12

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

2. W ocenianiu bieżącym nie stawia się przed stopniem znaku „+” lub „ – „

3. W ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala:

0% - 30% - ndst

31% - 50% - dop

51% - 74% - dst

75% - 89% - db

90% - 99% - bdb

100% - cel

4. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

1/ stopień celujący- 6

2/ stopień bardzo dobry- 5

3/ stopień dobry- 4

4/ stopień dostateczny- 3

5/ stopień dopuszczający- 2

6/ stopień niedostateczny- 1

 

1/ ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymaganie a), b), c), d), e) na ocenę bardzo dobrą,

b) jest laureatem konkursów, zawodów, olimpiad, przeglądów na etapie wojewódzkim,

c) bardzo sprawnie operuje posiadaną wiedzą,

d) potrafi publicznie prezentować efekty swojej pracy.

e) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

2/ ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o dużym stopniu trudności,

b) proponuje własne sposoby rozwiązywania zadań,

c) poszukuje, porządkuje oraz wykorzystuje informacje,

d) rozwija własne zainteresowania przedmiotem,

e) potrafi efektywnie pracować w zespole,

f) jest laureatem konkursów, zawodów, olimpiad, przeglądów na etapie ponadszkolnym;

 

3/ ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,

b) prezentuje własny punkt widzenia,

c) poprawnie posługuje się językiem ojczystym,

d) spełnia wymaganie a) na ocenę dostateczną;

 

4/ ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. potrafi wykorzystać wiadomości określone w podstawie programowej w konkretnych sytuacjach,

 2.  samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

 3. spełnia wymagania a), b), c) na ocenę dopuszczającą;

   

  5/ ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  a) systematycznie uczęszcza na zajęcia,

  b) prowadzi zeszyt przedmiotowy, posiada podręcznik i inne pomoce dydaktyczne,

  c) przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

  d) potrafi skutecznie porozumieć się w różnych sytuacjach;

   

  6/ ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1.  często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

 2. przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

 3.  nie posiada zeszytu, nie przynosi podręcznika i pomocy dydaktycznych,

 4. nie chce korzystać z zaproponowanych form pomocy;

   

  2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

  3.  Dyrektor szkoły może zwolnic ucznia z wyżej wymienionych zajęć na podstawie wydanej przez lekarza opinii;

  4.  Jeżeli zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

  5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

   

  § 13

  1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

  1/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3/ dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4/ dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6/ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7/ okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej
w statucie szkoły.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe

 2. bardzo dobre

 3. dobre

 4. poprawne

 5. nieodpowiednie

 6. naganne.

   

  1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  a) we wszystkich sprawach w pełni przestrzega postanowień statutu Zespołu -określonej dziedzinie może być pozytywnym wzorem dla innych,

  b) nie ma nieusprawiedliwionej absencji,

  c) wzorowo wykonuje powierzone prace dodatkowe,

  d) jest koleżeński, z własnej inicjatywy służy pomocą innym,

  e) ma nienaganny stosunek do osób starszych,

  f) okazuje pomoc słabszym,

  g) dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły i jej otoczenia,

  h) reprezentuje nienaganną kulturę osobistą,

  i) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę wzorową także za realizację projektu edukacyjnego, w którym wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością, czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w działaniach na poszczególnych etapach, wspomagał członków zespołu i potrafi dokonać samooceny oraz wyciągania wniosków z podjętych działań;

  2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  a) bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce,

  b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów a także w swoim otoczeniu oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,

  c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy środowiska,

  d) przestrzega prawa i obowiązki ucznia,

  e) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,

  f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

  g) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia),

  h) nie używa wulgarnego słownictwa,

  i) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę bardzo dobrą także za realizację projektu edukacyjnego, za pełnienie aktywnej roli i wspomaganie członków zespołu;

  3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

  a) przestrzega postanowień statutu Zespołu,

  b) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

  c) ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych,

  d) ma pozytywny stosunek do kolegów i nauczycieli, - chętnie wykonuje prace  nadobowiązkowe,

  e) z własnej inicjatywy służy pomocą innym,

  f) bierze aktywny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,

  g) poprawnie wykonuje powierzone prace obowiązkowe i dodatkowe,

  h) dba o estetyczny wygląd klasy, szkoły i jej otoczenia,

  i) nie niszczy mienia szkolnego,

  j) nie używa wulgarnych słów,

  k) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę dobrą za prawidłowe wypełnianie swoich zadań podczas realizacji projektu edukacyjnego i reagowanie na uwagi zespołu oraz opiekuna projektu;

  4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

  a) ma drobne wykroczenia względem statutu Zespołu,

  b) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

  c) ma obojętny stosunek do kolegów,

  d) nie stwarza większych problemów wychowawczych,

  e) obowiązki szkolne wypełnia w sposób dostateczny,

  f) niechętnie wykonuje prace dodatkowe,

  g) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

  h) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę poprawną także za prawidłowe wypełnianie swoich zadań podczas realizacji projektu edukacyjnego lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień pracy zespołu i uwag opiekuna projektu;

  5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

  a) systematycznie narusza postanowienia statutu Zespołu,

  b) ma więcej niż 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych,

  c) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

  d) nie szanuje kolegów i nauczycieli,

  e) używa wulgarnych słów,

  f) niszczy mienie szkoły,

  g) wszedł w konflikt z prawem,

  h) uczeń realizujący nową podstawę programową otrzymuje ocenę nieodpowiednią, za częste zaniedbywanie swoich obowiązków lub odmawianie współpracy podczas realizacji projektu edukacyjnego, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków;

  6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

  a) popełnił poważne wykroczenie przeciwko przepisom zawartym w statucie szkoły i normom życia społecznego,

  b) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

  c) bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach,

  d) stosuje szantaż, wyłudzenia oraz zastraszenia,

  e) działa w nieformalnych grupach takich jak bandy, gangi i sekty,

  f) spóźnia się na zajęcia lekcyjne oraz nie usprawiedliwia nieobecności (więcej niż 30 godzin),

  g) ulega nałogom i zmusza do tego innych,

  h) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,

  i) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych,

  j) uczeń, nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna otrzymuje ocenę naganną.

   

   

   

   

   

   

  § 14

   

  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   

                                                                      § 15

   

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
   w szkolnym planie nauczania.
  1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną w terminie dwóch dni roboczych od wystawienia ocen semestralnych. Egzamin przeprowadza się w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia podania przez ucznia lub rodzica (prawnego opiekun) ucznia.
  1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
   1. uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

   2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust. 4, pkt 2) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  1. Uczniowi o którym mowa, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
  1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej
   z  zastrzeżeniem ust. 8.
  1. Egzamin klasyfikacyjny z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
  1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  1. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

  3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne jako członek komisji.

  1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust.2,3,4 – pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
   W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w tej szkole kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

   2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

  1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz
   z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
  1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
  1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikującego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1. imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w ust. 10,
    a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji.

   2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

   3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),

   4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

     

            Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     

      16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

                 

                                                                       § 16

 

  1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
   z zastrzeżeniem ust. 2 § 17.
  1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna roczna (semestralna) z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 § 17.
  1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna
   z zastrzeżeniem § 17.

                                                                    

 

                                                                       § 17

 

  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
   z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  1. Termin sprawdzianu o którym mowa w ust 2 pkt 1 ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  1. W skład komisji wchodzą:

* w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole kierownicze stanowisko-jako przewodniczący komisji,

   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły, tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

     

                        * w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    a) jak wyżej (podp. a),

    b)wychowawca klasy,

    c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

    d)pedagog,

    e)psycholog,

    f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

    g)przedstawiciel rady rodziców.

  1. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału
   w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  1. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
  1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

   1. skład komisji,

   2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

   3. zadania (pytania) sprawdzające,

   4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

                      2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

  1. skład komisji,

  2. termin posiedzenia komisji,

  3. wynik głosowania,

  4. ustaloną ocenę   zachowania wraz z uzasadnieniem.

    

   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    

 1. Do protokołu o którym mowa w ust. 7 pkt 1 dołącza się pisemne prace ucznia
  i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
  o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. Przepisy ustępu 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

                                                                  § 18

 

  1. Uczeń klas I – III gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
   z zastrzeżeniem ust. 7.
  1. Uczeń otrzymuje promocję, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
   z zastrzeżeniem ust. 4 i § 19 ust 10.
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię i etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
  1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia,
   w porozumieniu z rodzicami.
  1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci
   i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej   (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19.
  1. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
  1. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie
   w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  1. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia,
   w porozumieniu z rodzicami.
  1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci
   i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej   (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
  1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19.
  1. W wyjątkowych wypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
  1. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie
   w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

                                                                     § 19

 

  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
   1. w przypadku długotrwałej choroby ucznia,

   2. w przypadku wypadku losowego w rodzinie, który wpłynął na kondycję psychiczną,

   3. w przypadku orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń
    w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub innymi defektami.

  1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
  1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
   W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

  1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji,

  2. termin egzaminu poprawkowego,

  3. pytania egzaminacyjne,

  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu   poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
   w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
  1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 8.
  1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

                                                                        § 20

 

  1. Zespół uczniów  realizuje projekt edukacyjny w klasie drugiej gimnazjum pod opieką nauczyciela.
  1. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala: zadania nauczyciela (wybór tematu projektu edukacyjnego, określa cele, działania, czas prezentacji rezultatów projektu, podsumowanie pracy).
  1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu.
  1. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  1. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 21

 

  1. Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych   uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 18 ust 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust 3.

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 21 z zastrzeżeniem ust 3

  1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia, na ukończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
   w porozumieniu z rodzicami.

      

 

                                                                       § 22

 

  1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.
  1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
  1. część humanistyczna

 •  zakres wiedzy i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie

 • zakres wiedzy i umiejętności z języka polskiego,

  1. część matematyczno – przyrodnicza

 • zakres wiedzy i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,

 •  zakres wiedzy i umiejętności z matematyki

  1. język obcy nowożytny:  język rosyjski lub język angielski

 • na poziomie podstawowym

 • na poziomie rozszerzonym

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
  1. Uczniowie  z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą przystąpić do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
  1. Egzamin gimnazjalny  przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
  1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego   nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  1. Opinia, o której mowa w ust. 6 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
  1. Opinię, o której mowa w ust. 6 rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły
   w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
  1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego
   w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
  1. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

                                               

                                                                § 23

 

  1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
  1. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

                                                                § 24

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio
z danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
   szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem
z odpowiedniej części egzaminu najwyższego wyniku.

 

 

 

                                                            § 25

 

  1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
  1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
  1. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,
   z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału
   w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
  1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

 

 

                                                            § 26

 

  1. Wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na ukończenie gimnazjum.
  1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu lub jego odpowiedniej części
   w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

                                                           

                                                                   § 27

 

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się od 2002 roku.

 

 

                                                             § 28

Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania. Szkoła (nauczyciel, wychowawca) powinna:

  1. Wskazywać rodzicom (prawnym opiekunom) na potrzebę kierowania uczniów z trudnościami w nauce na badania psychologiczno-pedagogiczne.
  1. Organizować w miarę potrzeb i możliwości zespoły wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.
  1. Organizować spotkania z pedagogiem, logopedą.
  1. Organizować pomoc koleżeńską.
  1. Przeprowadzać pedagogizację rodziców.
  1. Przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.

                                                             § 29

Ewaluacja systemu oceniania.

  1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się w miarę potrzeb.
  1. Narzędziem ewaluacji będą głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady, obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne (konkursy, sprawdziany), badanie dokumentacji.
  1. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród:
   • uczniów - odpowiedzialni są wychowawcy klas,
   • nauczycieli - odpowiedzialny jest dyrektor,
   • rodziców - odpowiedzialny jest dyrektor.
  1. Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniowskich.

                                                             § 30

 

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 07.10.2016 r.

 

                                                              § 31

 

Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2016 r.

 

 

 

koniec header