• Odwiedziło nas: 268370 osób
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 118 dni

16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Szkolna 9a
Tel: (85) 712-02-17

header

Ocenianie zachowania

Jesteś tu: » Strona główna » Ocenianie zachowania

 

SKALA I TRYB USTALANIA ORAZ SPOSÓB FORMUŁOWANIA


SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH OCEN ZACHOWANIA


WARUNKI ICH POPRAWIANIA

1.   Oceny z zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o obowiązujący w szkole regulamin, na podstawie którego opracowane zostały kryteria oceny zachowania.

2.   Ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim:

a.   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b.   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

c.    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d.   dbałość o piękno mowy ojczystej;

e.   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

f.     godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g.   okazywanie szacunku innym osobom;

3.   Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły, nie może też rzutować na ocenę z zajęć edukacyjnych.

4.   Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje ocenę zachowania uwzględniającą przede wszystkim jego stosunek do obowiązków szkolnych.

5.   Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:

a.   wzorowa

b.   bardzo dobra

c.    dobra

d.   poprawna

e.   nieodpowiednia

f.     naganna

6.   Ogólne kryteria oceniania zachowania:

a.   Ocena dobra jest wyjściową i charakteryzuje ucznia, którego zachowanie nie budzi zastrzeżeń. Uczeń przestrzega zasad zapisanych w regulaminie szkoły.

b.   Ocena poprawna przeznaczona jest dla ucznia, któremu zdarza się nie przestrzegać szkolnego regulaminu i łamie obowiązujące zasady, ale jego postawa wskazuje, że pracuje nad doskonaleniem swego charakteru. Naprawia wyrządzone szkody materialne i moralne i wykazuje chęć poprawy. Ocena poprawna jest jednak informacją dla dziecka i rodziców, że zachowanie budzi niepokój społeczności szkolnej.

c.    Oceny wzorowa i bardzo dobra to oceny podwyższone. Otrzymują je uczniowie spełniający wymagania na ocenę dobrą i dodatkowo wyróżniający się w szczególny sposób swoją postawą bądź szczególnym zaangażowaniem w wybranych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego, stanowiąc dla rówieśników wzór godny naśladowania.

d.   Oceny nieodpowiednia i naganna charakteryzują uczniów systematycznie łamiących obowiązujące w szkole prawa. Nie próbują oni zmienić swego postępowania, nie dążą do naprawienia błędów, lekceważą upomnienia i uwagi. Demoralizują innych swoją postawą.

7.   Wystawiając ocenę zachowania wychowawca konsultuje ją z nauczycielami przedmiotów, innymi pracownikami szkoły, samorządem klasowym, wysłuchując także argumentów zainteresowanego ucznia. Propozycja oceny przedstawiona jest przez wychowawcę uczniowi i jego rodzicom przed klasyfikacją. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, o ile została wystawiona zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

 

Wymagania na poszczególne oceny z zachowania

 

I. STOSUNEK DO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

KRYTERIA

 I PUNKTACJA

OCENY

wzorowa

bardzo dobra

dobra

poprawna

nieodpowiednia

naganna

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Stosunek do nauki szkolnej / nie dotyczy osób o obniżonych wymaganiach/

-średnia ocen 4,5 i powyżej

-średnia ocen 4,0-4,4

-średnia ocen 3,5-3,9

-średnia ocen 3,0-3,4

-średnia ocen 2,5-2,9

-średnia ocen 2,0-2,4

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Realizacja projektu  edukacyjnego

-uczeń wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością, czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczy w działaniach na poszczególnych etapach, wspomaga członków zespołu, dokonuje samooceny oraz wyciąga wnioski z podjętych działań

 

 - uczeń pełni aktywną rolę i wspomaga członków zespołu

- uczeń prawidłowo wypełnia swoje zadania, reaguje na uwagi zespołu oraz opiekuna

- uczeń wypełnia swoje zadania choć zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień pracy zespołu i uwag opiekuna projektu

-uczeń często zaniedbuje swoje  obowiązki lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków

 

-uczeń nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Frekwencja

- uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych i spóźnień

-uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionch oraz spóźnień

-uczeń nie ma nieobecności nieusprawiedliwionch , max 4 spóźnienia

-uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione w liczbie do 20 godz. lekcyjnych

-uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione w liczbie 21- 29 godz. lekcyjnych

nieusprawiedliwione nieobecności ucznia przekraczają 30 godz. lekcyjnych

 

5 pkt.

 

3 pkt.

2pkt.

 

0 pkt.

Dbałość o schludny wygląd

- uczeń zawsze nosi czysty i schludny strój, stosuje się do zasad ubioru ustalonych w regulaminie

 

- uczniowi zdarza się nie stosować do zasad ubioru i wyglądu uczniowskiego ustalonego regulaminem (nie są brani pod uwagę uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, wycieczkach, ogniskach, zabawach tanecznych, itp.).

 

 

- uczeń nagminnie łamie zasady ubioru i wyglądu ustalone regulaminem, lekceważy obowiązek szkolny

 

 

II. AKTYWNOŚĆ WŁASNA I SPOŁECZNA

 

 

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Dbałość o rozwój własnych zdolności i zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń bierze aktywny udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań, rozwija swe zdolności i zainteresowania, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach i odnosi w nich sukcesy;

Maksymalna ilość punktów w tej kategorii nie może przekroczyć 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń bierze udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub dodatkowo rozwija swe zdolności i zainteresowania, uczestniczy w konkursach szkolnych;

 

 

 

 

 

-uczeń stara się rozwijać swoje zdolności i zainteresowania (niesystematycznie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń czasem przejawia własne zainteresowania w rozmowie z nauczycielem lub przez korzystanie z biblioteki szkolnej;

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń nie przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija swych uzdolnień;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń nie dba o rozwijanie zdolności czy zainteresowań, zupełnie to lekceważy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

0 pkt

Zaangażowanie społeczne, udział w życiu społeczności szkolnej.

-rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne, wybitnie wyróżnia się organizując lub biorąc udział w imprezach szkolnych, klasowych;

działa na rzecz samorządu szkolnego,  klasowego;

działa na rzecz biblioteki;

pomaga innym

-rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne, bierze udział i pomaga w organizowaniu imprez szkolnych, klasowych;

działa na rzecz samorządu szkolnego lub klasowego;

prowadzi działalność na rzecz biblioteki;

pomaga innym 

-wypełnia tylko obowiązki ucznia, bez aktywności społecznej

-wypełnia niechętnie obowiązki ucznia

-nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

-nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

dezorganizuje pracę społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły)

 

III. KULTURA OSOBISTA I SPOŁECZNA

 

 

 

 

10 pkt

8 pkt

6 pkt

4 pkt

1 pkt

0 pkt

Takt, kultura i uczciwość w stosunku do innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbałość o własny wygląd i higienę osobistą oraz mienie szkolne.

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i innych.

 

 

 

 

 

Odporność na uzależnienia.

-uczeń uprzejmy, życzliwy, taktowny, o wysokiej kulturze osobistej

 

 

 

 

 

 

 

-dba o swój wygląd, jest schludny, ubiera się stosownie do sytuacji, zmienia obuwie, dba o czystość pomieszczeń (wykazuje inicjatywę)

 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachęca innych do ich przestrzegania, stara się przewidywać zagrożenia

 

 

-postawa wobec nałogów i uzależnień nienaganna, włącza się w działalność profilaktyczną

-uczeń taktowny, umie się kulturalnie zachować, widzi swoje błędy, potrafi się do nich przyznać oraz przeprosić (dopuszczalna 1 uwaga negatywna małej wagi)

 

-dba o swój wygląd, jest schludny, czysty, zmienia obuwie, dba o czystość pomieszczeń

 

 

 

 

 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń nie używa tytoniu, alkoholu, narkotyków, włącza się w akcje i działalność na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom

-uczeń zwykle taktowny, umie kulturalnie się zachować, umie przeprosić, choć nie spieszy się z przejawami życzliwości wobec innych (dopuszczalne 1 uwaga negatywne)

 

-dba o swój wygląd i ogólną czystość, ale sporadycznie zapomina o zmianie obuwia;

bezmyślnie wyrządził szkodę, ale przyznał się do winy i ją naprawił

 

-sporadycznie i nieumyślnie narusza zasady bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

-uczeń nie używa tytoniu, alkoholu ani narkotyków, ale nie przeciwdziała uzależnieniu innych

-uczniowi zdarzają się zachowania nieuprzejme, miewa kłopoty z przeproszeniem za niegrzeczność, (więcej niż 2 uwagi negatywne)

 

 

 

 

-uczniowi zdarza się być ubranym niestosownie do okoliczności, często nie zmienia obuwia;

raz świadomie coś zniszczył, naprawił

 

 

 

-zdarza się mu zachowywać w sposób niewłaściwy stwarzając niewielkie zagrożenie, ale reaguje na zwracane mu uwagi

 

-uczeń bywa agresywny w stosunku do innych, oszukuje, używa wulgaryzmów (liczne uwagi)

 

 

 

-wygląd ucznia bywa niechlujny, zdarza się brak higieny, nie zmienia obuwia;

kilka razy świadomie coś zniszczył, naprawił

 

 

 

-uczniowi zdarza się prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, nie słucha zakazów i ostrzeżeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-uczeń notorycznie zachowuje się arogancko, ma niską kulturę osobistą, na co dzień używa wulgaryzmów, oszukuje, nie uznaje swoich błędów

 

- szokuje ubiorem, jest niechlujny, nie zmienia obuwia, nie dba o czystość pomieszczeń;

wielokrotnie i świadomie niszczy mienie szkolne, uchyla się od kary

-wszczyna bójki, siłą rozstrzyga konflikty, stanowi zagrożenie dla innych uczniów

-arogancko i niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły

- używa urządzeń multimedialnych do ośmieszania i szkalowania innych

-korzysta z używek (papierosy, alkohol, narkotyki) i wcale tego nie ukrywa.

  

 

IV. Wychowawca może podnieść uczniowi ocenę z zachowania o jedną wyżej w przypadku gdy:

 1. uczeń ma średnią ocen 5,0 i wyżej

 2. uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego lub sportowego na szczeblu wojewódzkim

   

  V. Jeżeli uczeń otrzymał przynajmniej jedno „0” w którejkolwiek kategorii, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.

   

  VI. Wychowawca może, w uzasadnionych przypadkach, obniżyć uczniowi ocenę z zachowania nawet do oceny nagannej.

   

  VII. Uczeń który otrzymuje 0 pkt w kategorii KULTURA OSOBISTA I SPOŁECZNA nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia za 4 pkt 

           w   tej kategorii ocena nie wyższa niż poprawna.

                                                                               

  VIII. Uczeń , który nie realizuje projektu edukacyjnego otrzymuje ocenę naganną.

  XI.  Ocena naganna jest dla ucznia, u którego wystąpiły następujące zachowania (wystarczy jedno):

 • rozpowszechnianie narkotyków, alkoholu lub pornografii (handel)

 • uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego

 • kradzieże lub wymuszenia (nawet drobnych kwot)

 • pobicia ,wszczynanie bójek, zastraszanie innych na terenie szkoły i poza nią

 • wszczęcie alarmu bombowego, użycie niebezpiecznych narzędzi lub substancji szkodliwych dla zdrowia i życia

 • paserstwo

 • oczernianie przez Internet

 • spożywanie alkoholu lub używanie  środków odurzających

 • zagrażanie zdrowiu własnemu lub innych osób

 • aroganckie i niekulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły

 • uczeń który otrzymał karę zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

   

  IX. Kryteria przeliczania punktów                                                                  

  35 –  30  pkt      wzorowe                                                                

29  – 24  pkt      bardzo dobre                                                                                  

23  – 18  pkt      dobre                                                                                              

17 –  12  pkt      poprawne                                                                                       

11  – 6    pkt      nieodpowiednie                                                                              

Poniżej 6 pkt      naganne                                                                                          

                                                                                                                                

lub

40 –  35  pkt      wzorowe                                                               

34  – 29  pkt      bardzo dobre                                                                                  

28  – 23  pkt      dobre                                                                                             

22 –  17  pkt      poprawne                                                                                       

16  – 11   pkt      nieodpowiednie                                                                             

Poniżej 10 pkt      naganne                                                                                         

                                                                                                                                

koniec header